Agenda

2022

Martin Luther Haus, Oppenheim (DE)

14 Mai 19:00

"Lounge im Schloss" (Harald), Starzach (DE)

19 Mai 20:00

"Mozart et Yamazakura" (Harald), Montréal (CA)

10 Juin 19:00

Versöhnungskirche, Ummendorf (DE)

26 Juin 17:00

Théatre de la Scala - Milan